Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Opis projektu

Przedmiotem projektu „Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia” jest opracowanie modułowych programów nauczania na potrzeby placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorstw działających w dziedzinie mechatroniki i w dziedzinie urządzeń wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ramach Poznańskiego Klastra Edukacyjnego. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt do pracowni odnawialnych źródeł energii oraz dwóch pracowni mechatronicznych, który umożliwi wdrożenie modułowych programów w praktycznym kształceniu.

Modułowe programy nauczania powstaną we współpracy z przedsiębiorcami, szkołami wyższymi  i miejskimi placówkami edukacyjnymi w ramach powiązania kooperacyjnego Poznański Klaster Edukacyjny. Na bazie programów, przedsiębiorcy uczestniczący w Klastrze, będą mogli podnosić kwalifikacje własnych pracowników. Z programów tych będą mogły korzystać również placówki edukacji zawodowej kształcące w zawodach technicznych. Innowacyjność modułowych programów nauczania przejawiać się będzie w ich elastyczności, możliwości wymiany, modyfikacji, uzupełnień poszczególnych jednostek modułowych do poziomu wymaganych umiejętności, potrzeb gospodarki oraz rynku pracy. Podmioty zrzeszone w ramach Klastra będą mieć szansę przygotować absolwenta do ciągłego zdobywania nowych umiejętności, do samokształcenia oraz podnieść wiedzę i umiejętności swoich pracowników.

Projekt potrwa do końca września 2012 r.
2011-05-03

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI