Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.
Projekt wpisuje się w założenia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
 
 
Cele projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu.  Innowacyjność przedsiębiorstw zostanie podniesiona poprzez zawiązanie inicjatywy klastrowej „Poznański Klaster Edukacyjny – wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia”, w ramach której zostanie opracowane i wdrożone narzędzie „modułowych programów nauczania”, które pozwoli na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w dziedzinie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii. Moduły wykażą także przydatność w doskonaleniu kompetencji pracowników przedsiębiorstw związanych inicjatywą klastrową.
Realizacja elementów projektu wpłynie również na podniesienie stopnia innowacyjności i konkurencyjności regionu, unowocześnienie bazy infrastrukturalnej oraz wzrost liczby specjalistów na rynku pracy w dziedzinie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii.

2011-05-03

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości 2015
Prezes Szwajcarskiej Konfederacji Pracodawców w PCEUiP
Porozumienie o współpracy z Kaliningradzką Izbą Przemysłowo – Handlową
Współpraca z Volkswagen Poznań
Podpisanie porozumień o współpracy
Rozwijanie idei twórczości technicznej...
Wizyta delegacji z Kaliningradu
Konferencja popularnonaukowa- 26 kwietnia 2013r.
Przykład efektywnej współpracy
Szkolenia OZESpotkanie Poznańskiego Klastra Edukacyjnego
14.03.2012
Dzień Kształcenia Ustawicznego w Wielkopolsce
17.11.2012
Wielkopolskie Centrum Klasteringu
22.11.2012
Uroczyste otwarcie laboratoriów mechatronicznych i OZE
26.11.2012
Wirtualna wycieczka już dostępna!
04.12.2012
Wigilijne spotkanie
18.12.2012
Dzień Mechanika w PCEUiP
11.02.2013
Dzień Energetyki Odnawialnej
20.02.2013
Dni Otwarte w PCEUiP
23.02.2013
Dzień Mechatronika
11.03.2013
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI